Day 1 VedderDay 2 North VancouverDay 3 SquamishDay 4 WhistlerDay 5 Whistler e-bike