Day 0 & 1 RosslandDay 2 RosslandDay 3 CastlegarDay 4 NelsonDay 5 Nelson-New DenverDay 6 NakuspDay 7 Revelstoke